Ustalenie formuły wątpliwości (przedmiotu sporu)

Treść skargi powodowej, uzupełniona następnie o ewentualne pozyskanie przez Sąd Kościelny stanowiska drugiej strony, pozwala na ustalenie Sądowi z jakiego tytułu lub tytułów nieważności małżeństwa i po której stronie prowadzony będzie proces. Innymi słowy, w dekrecie ustalającym przedmiot sporu (formułę wątpliwości) Sąd decyduje pod jakim kątem będzie badana cała sprawa, co ma istotne znaczenie m.in. dla pytań, jakie podczas przesłuchania będą zadawane stronom oraz świadkom.

Jeśli w toku postępowania dowodowego okaże się, iż proces można lub należy prowadzić z innych tytułów istnieje możliwość zmiany wspomnianego dekretu na mocy stosownej decyzji Sądu.

Ustalona formuła wątpliwości znajdzie swoje rozstrzygnięcie w treści wyroku, jaki zapadnie w sprawie, w ramach której Sąd odpowie na pytanie określone w przedmiocie sporu.

W praktyce, często zdarza się, iż powód, w skardze powodowej prosi o stwierdzenie nieważności małżeństwa, na przykład z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, a strona pozwana w odpowiedzi na skargę powodową prosi o rozpatrzenie sprawy z tego samego tytułu, ale po stronie powodowej. Wskazać należy, iż w takiej sytuacji przyjęcie przez Sąd do dalszego procesu tytułów nieważności małżeństwa po obu stronach, nie stanowi w żadnym razie o tym, jaki zapadnie wyrok w sprawie, a jedynie zakreśla ramy procesu w ten sposób, iż na etapie wyrokowania, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Sąd rozstrzygnie czy, a jeśli tak, to który tytuł należy uznać za udowodniony i wydać wyrok pozytywny.

Powyższy sposób postępowania Sądu, w dużej mierze wynika z faktu, iż prawo kanoniczne ustanawia domniemanie ważności sakramentu małżeństwa, co zostało wyrażone w kan. 1060 KPK/83, zgodnie z którym „małżeństwo cieszy się przychylnością prawa”.