Marcin Krzemiński

Urodziłem się na Kujawach.

Po ukończeniu w 2000 r. I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, rozpocząłem studia z zakresu prawa kanonicznego oraz prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II zakończone obronami prac magisterskich pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego (2005 r.) oraz dr Michała Chajdy (2006 r.).

Moje zainteresowania oraz aktywność zawodowa i naukowa zawsze koncentrowały się na trzech grupach zagadnień, a mianowicie:

  • prawo kanoniczne, a w szczególności procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele Katolickim (błędnie określane jako rozwód kościelny),
  • prawo cywilne, w tym zwłaszcza prawo rodzinne i cywilnoprawna część prawa wyznaniowego (w tym udział kościelnych osób prawnych w obrocie cywilnoprawnym),
  • prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne (dawniej prawo upadłościowe i naprawcze).

Prawo kanoniczne

Realizując pasję jaką jest prawo kanoniczne, po zakończeniu studiów postanowiliśmy wraz z żoną Jolantą Ogorzałek Krzemińską stworzyć jedną z pierwszych w Polsce profesjonalną świecką kancelarię zajmującą się problematyką prawa kanonicznego i przez to przyczynić się w istotny sposób do odbudowy adwokatury osób świeckich w Kościele Katolickim.

Realizując powyższe, przystąpiłem i pozytywnie złożyłem egzamin licencjacki będący odpowiednikiem ukończonej aplikacji adwokackiej w prawie polskim, co otworzyło mi drogę do wykonywania zawodów prawniczych w strukturze Kościoła Katolickiego (2005 r.).

Uzyskanie ww. tytułu zawodowego umożliwiło mi otrzymanie stosownej nominacji do wykonywania zadań adwokata stron w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Pierwszy dekret nominacyjny otrzymałem w dniu 5 grudnia 2005 r. dzięki życzliwości ówczesnego biskupa diecezji sandomierskiej, JE Księdza Biskupa Profesora Andrzeja Dzięgi. Od 17 lutego 2006 r. na mocy dekretu JE Księdza Biskupa Wiesława Meringa rozpocząłem pełnienie zadania adwokata stron także przy Sądzie Biskupim we Włocławku, a na podstawie dekretu JE Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego z dnia 22 marca 2006 r. także w Gnieźnieńskim Trybunale Metropolitalnym. Na podstawie dekretu JE Księdza Biskupa Piotra Libery od 1 lutego 2010 r. pełniłem zadanie adwokata także przy Sądzie Biskupim Płockim. Nominacje w poszczególnych trybunałach były sukcesywnie odnawiane.

Niezależnie od powyższych stałych nominacji, w wielu sądach zastępowałem strony jako adwokat ad causam tj. do konkretnej sprawy, występując przed Sądem Biskupim w Toruniu, Sądem Metropolitalnym w Krakowie, Sądem Metropolitalnym w Przemyślu, Metropolitalnym Sądem Duchownym w Poznaniu, Sądem Metropolitalnym Archidiecezji Katowickiej.

Głównym ośrodkiem mojej aktywności jest obecnie Sąd Metropolitalny Warszawski, w którym od dnia 6 sierpnia 2008 r. wraz z żoną Jolantą Ogorzałek Krzemińską, z mocy dekretów JE Księdza Arcybiskupa Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza pełnię funkcję adwokata stron do chwili obecnej.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od 3 grudnia 2009 r. także członkiem Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce.

Na przestrzeni ponad trzynastu lat praktyki uczestniczyłem w prowadzeniu kilku tysięcy spraw służąc radą i pomocą czy to w charakterze adwokata pełniącego rolę pełnomocnika czy też doradcy w samodzielnym prowadzeniu sprawy przez stronę.

Prawo cywilne

Poszerzając kompetencje związane z pogłębianiem wiedzy oraz stosowaniem prawa polskiego, po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie na mocy uchwały 597/2011 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 14 września 2011 r. zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem wpisu WA-8127.

Działalność w zakresie prawa polskiego prowadzona jest pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Krzemiński, a począwszy od 8 października 2012 r. zawód radcy prawnego wykonuję jako wspólnik w spółce jawnej pod nazwą Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j. (www.wmkn.pl)

Na przestrzeni ponad ośmiu lat wykonywania zawodu radcy prawnego uczestniczyłem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa wyznaniowego, rodzinnego, cywilnego, handlowego i gospodarczego.

Niezależnie od ww. opisanej praktyki, w ramach swojej działalności prowadziłem także zajęcia w Zamiejscowym Wydziale Nauk Społecznych filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz jestem autorem ponad dwudziestu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń oraz zasad organizacji i funkcjonowania osób prawnych w prawie polskim (przykładowe publikacje: Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 r. IV CKN 88/00, Prawo Bankowe 2005, nr 10, s. 20 - 30; Waloryzacja świadczeń zakładu ubezpieczeń w orzecznictwie Sądu Najwyższego (1), Gazeta Ubezpieczeniowa 2005, nr 31, 32, 33; Umowa Ubezpieczenia jurysdykcja szczególna w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001, Gazeta Ubezpieczeniowa 2005, nr 29).

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Jeszcze jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczestnicząc w wykładach z prawa upadłościowego i naprawczego prowadzonych przez dr Juliusza Petraniuka postanowiłem związać swoją przyszłość (obok prawa kanonicznego) z zawodem syndyka.

Pierwsze szlify zdobywałem od 2005 r. w jednej z największych kancelarii w Lublinie świadcząc pomoc prawną na rzecz syndyków prowadzących postępowania upadłościowe w Lublinie, a następnie wraz z otwarciem własnej kancelarii w Warszawie, obsługiwałem postępowania upadłościowe prowadzone głównie w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Wraz ze zmianami ustawodawczymi w wykonywaniu zawodu syndyka, po pozytywnym złożeniu egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dnia 13 maja 2010 r. uzyskałem licencję syndyka nr 146, która zgodnie z aktualną nomenklaturą nazywana jest licencją doradcy restrukturyzacyjnego.

W okresie ponad ośmiu lat wykonywania zawodu syndyka (a obecnie doradcy restrukturyzacyjnego), przeprowadziłem kilkadziesiąt postępowań upadłościowych jako syndyk, a także uczestniczyłem w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości jako tymczasowy nadzorca sądowy czy zarządca przymusowy.

Doświadczenie zdobywałem w prowadzeniu licznych postępowań tzw. upadłości konsumenckich, a także jako syndyk małych i dużych przedsiębiorstw m. in. prowadząc upadłość generalnego podwykonawcy budującego autostradę A1 (odcinek Toruń - Łódź) czy zarządzając pięciogwiazdkowym hotelem w Warszawie (https://www.regent-warsaw.com/).

Poniżej przedstawiamy listę pokazującą zakres prowadzonych lub zakończonych postępowań przez doradcę restrukturyzacyjnego Marcina Krzemińskiego: https://www.krpu.pl/lista-syndykow/mazowieckie/marcin-krzeminski.

Prowadząc procesy o nieważność małżeństwa, świadcząc pomoc prawną jako radca prawny czy też uczestnicząc w postępowaniach upadłościowych (w szczególności konsumentów) zawsze podkreślam, że najważniejszy jest człowiek i jego problem który należy rozwiązać.

W życiu kieruję się zasadą zaszczepioną przez mojego nauczyciela języka łacińskiego, prof. Małgorzatę Pochocką, zgodnie z którą:

„gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo”
/kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem/

Prywatnie mam żonę Jolantę Ogorzałek Krzemińską oraz trójkę dzieci: Zofię, Juliana i Marię.

 

Skontaktuj się ze mną

Adwokat Kościelny, Radca Prawny,
Doradca Restrukturyzacyjny

Kancelaria Prawa Kanonicznego
Al. J. Ch. Szucha 8, II piętro
00 - 582 Warszawa

kom.: 509-587-213

e-mail: m.krzeminski@kanonista.com

marcin-krzeminski_kancelaria-kanoniczna