Przyczyny nieważności małżeństwa

Wokół procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa narosło wiele nieporozumień, które wynikają głównie z braku rzetelnych informacji.

W Kościele Katolickim nie udziela się rozwodów (błędne są więc określenia typu: "rozwód kościelny", "unieważnienie małżeństwa kościelnego" czy "unieważnienie sakramentu małżeństwa"), można natomiast, w przewidzianych przez prawo kanoniczne sytuacjach starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa bądź o dyspensę od małżeństwa zawartego a niedopełnionego. Po pozytywnym zakończeniu procesu istnieje możliwość ułożenia sobie życia w związku małżeńskim zgodnie z nauką Kościoła i własnym sumieniem.

Źródłem nieważności małżeństwa sakramentalnego mogą być trzy główne grupy powodów:

Przeszkody zrywające

Wiek

Zgodnie z kan. 1083 § 1 KPK/83, „nie może zawrzeć ważnego małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem szesnastego roku życia i kobieta przed ukończeniem czternastego roku. § 2. Konferencja Episkopatu ma prawo ustalić wyższy wiek do godziwego zawarcia małżeństwa".

Pokrewieństwo

Zgodnie z kan. 1091 § 1 KPK/83 „w linii prostej pokrewieństwa nieważne jest małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak i naturalnymi. § 2. W linii bocznej nieważne jest aż do czwartego stopnia włącznie. § 3. Przeszkoda pokrewieństwa nie zwielokrotnia się. § 4. Nigdy nie zezwala się na małżeństwo, jeśli istnieje wątpliwość, czy strony są spokrewnione w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej”.

Powinowactwo

Zgodnie z kan. 1092 KPK/83, „powinowactwo w linii prostej powoduje nieważność małżeństwa we wszystkich stopniach”.

Różna Wiara

Zgodnie z kan. 1086 § 1 KPK/83, „nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z których jedna została ochrzczona w Kościele Katolickim lub była do niego przyjęta i nie odłączyła się od niego formalnym aktem, a druga jest nieochrzczona. § 2. Od tej przeszkody można dyspensować tylko po wypełnieniu warunków, o których w kan. 1125 i 1126. § 3. Jeśli podczas zawierania małżeństwa strona była powszechnie uważana za ochrzczoną albo jej chrzest był wątpliwy, należy domniemywać, zgodnie z kan 1060, ważność małżeństwa, dopóki w sposób pewny nie udowodni się, że jedna strona była ochrzczona, druga zaś nieochrzczona”.

Impotencja a Niepłodność

Zgodnie z kan. 1084 § 1 KPK/83, „niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego uprzednia i trwała, czy to ze strony mężczyzny czy kobiety, czy to absolutna czy względna, czyni małżeństwo nieważnym z samej jego natury. § 2. Jeśli przeszkoda niezdolności jest wątpliwa, czy wątpliwość ta jest prawna czy faktyczna, nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa ani też, dopóki trwa wątpliwość, orzekać jego nieważności. § 3. Niepłodność ani nie wzbrania zawarcia małżeństwa, ani nie powoduje jego nieważności, z zachowaniem przepisu Kan. 1098”.

Święcenia

Zgodnie z kan. 1087 KPK/83, „nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy otrzymali święcenia”.

Wieczysty publiczny ślub czystości

Zgodnie z kan. 1088 KPK/83, „nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy są związani wieczystym ślubem publicznym czystości w instytucie zakonnym”.

Małżonkobójstwo

Zgodnie z kan. 1090 § 1 KPK/83, „kto ze względu na zawarcie małżeństwa z określoną osobą, zadaje śmierć jej współmałżonkowi lub własnemu, nieważnie usiłuje zawrzeć to małżeństwo. § 2. Nieważnie również usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy poprzez fizyczny lub moralny współudział spowodowali śmierć współmałżonka”.

Węzeł Małżeński

Zgodnie z kan. 1085 § 1, KPK/83, „nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo, kto jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego. § 2. Chociaż pierwsze małżeństwo było nieważnie zawarte lub zostało rozwiązane z jakiejkolwiek przyczyny, nie wolno dlatego zawrzeć ponownego małżeństwa, dopóki nie stwierdzi się, zgodnie z prawem i w sposób pewny, nieważności lub rozwiązania pierwszego”.

Uprowadzenie

Zgodnie z kan.1089 KPK/83, „nie może być ważnie zawarte małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą uprowadzoną lub choćby przetrzymywaną z zamiarem zawarcia z nią małżeństwa, chyba że później kobieta uwolniona od porywacza oraz znajdując się w miejscu bezpiecznym i wolnym, sama swobodnie wybierze to małżeństwo”.

Przyzwoitość publiczna

Zgodnie z kan. 1093 KPK/83, „przeszkoda przyzwoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu życia wspólnego albo z notorycznego lub publicznego konkubinatu. Powoduje zaś nieważność małżeństwa w pierwszym stopniu linii prostej między mężczyzną i krewnymi kobiety i odwrotnie”.

Pokrewieństwo prawne

Zgodnie z kan. 1094 KPK/83, „nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa ze sobą ci, którzy są związani pokrewieństwem prawnym powstałym z adopcji, w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej”.

Wady zgody małżeńskiej

Brak wystarczającego używania rozumu

Kan. 1095 KPK/83, „niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy: 1° są pozbawieni wystarczającego używania rozumu”.

W literaturze podkreśla się, iż przytoczony kanon stanowi m. in. o takich sytuacjach, w których mamy do czynienia z niedorozwojem lub uszkodzenie mózgu bądź z odurzeniem lub zamroczeniem w czasie zawierania małżeństwa.

W celu bliższego poznania charakterystyki tego tytułu nieważności małżeństwa zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Poważny brak rozeznania oceniającego co do praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przyjmowanych i przekazywanych

Kan. 1095 KPK/83, „niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy: 2° mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych”.

Poważny brak rozeznania oceniającego przybiera różne postaci i najczęściej wywoływany jest poważnymi zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi lub innymi dysfunkcjami w sferze psychicznej stron.

W celu bliższego poznania charakterystyki tego tytułu nieważności małżeństwa zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej

Kan. 1095 KPK/83, „niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy: 3° z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich”.

Niezdolność jest jednym z najczęściej przywoływanych tytułem nieważności małżeństwa. W ramach tego tytułu nieważności małżeństwa należy wykazać przyczynę natury psychicznej, która istniała przynajmniej w dniu ślubu, była stosunkowo poważna oraz miała stosunkowo trwały charakter.

W celu bliższego poznania charakterystyki tego tytułu nieważności małżeństwa zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Wiedza minimalna

Kan. 1096 § 1 KPK/83, „do zaistnienia zgody małżeńskiej konieczne jest, aby strony wiedziały przynajmniej, że małżeństwo jest trwałym związkiem między mężczyzną i kobietą, skierowanym do zrodzenia potomstwa przez jakieś seksualne współdziałanie. § 2. Po osiągnięciu dojrzałości nie domniemywa się takiej ignorancji”.

W celu bliższego poznania charakterystyki tego tytułu nieważności małżeństwa zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Błąd co do osoby

Kan. 1097 § 1 KPK/83, „błąd co do osoby powoduje nieważność małżeństwa - błąd co do tożsamości fizycznej lub przymiotu rozciągniętego na osobę”.

Błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony

Kan. 1097 § 2 KPK/83, „błąd co do przymiotu osoby, chociażby był przyczyną zawarcia małżeństwa, nie powoduje nieważności małżeństwa, chyba że przymiot ten był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony”.

W celu bliższego poznania charakterystyki tego tytułu nieważności małżeństwa zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Błąd co do przymiotów małżeństwa - jedności, nierozerwalności oraz sakramentalności determinujący wolę

Kan. 1099 KPK/83, „błąd co do jedności lub nierozerwalności albo sakramentalnej godności małżeństwa nie narusza zgody małżeńskiej, chyba że determinuje wolę”.

W celu bliższego poznania charakterystyki tego tytułu nieważności małżeństwa zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Symulacja całkowita

Kan. 1101 § 1 KPK/83, „domniemywa się, że wewnętrzna zgoda odpowiada słowom lub znakom użytym przy zawieraniu małżeństwa. § 2. Jeśli jednak jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo małżeństwo zawierają je nieważnie”.

W celu bliższego poznania charakterystyki tego tytułu nieważności małżeństwa zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Symulacja częściowa - czyli np. wykluczenie potomstwa, wykluczenie jedności, wykluczenie wierności, wykluczenie nierozerwalności

Kan. 1101 § 1 KPK/83, „domniemywa się, że wewnętrzna zgoda odpowiada słowom lub znakom użytym przy zawieraniu małżeństwa. § 2. Jeśli jednak jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby jakiś istotny element małżeństwa, albo jakiś istotny przymiot, zawierają je nieważnie”.

W celu bliższego poznania charakterystyki tego tytułu nieważności małżeństwa zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Zgoda warunkowa

Kan. 1102 § 1 KPK/83, „nie można ważnie zawrzeć małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przyszłości. § 2. Małżeństwo zawarte pod warunkiem dotyczącym przeszłości lub teraźniejszości jest ważne lub nie, zależnie od istnienia lub nieistnienia przedmiotu warunku. § 3. Warunek zaś, o którym w § 2, nie może być godziwie dołączony, chyba że za pisemną zgodą ordynariusza miejsca”.

W celu bliższego poznania charakterystyki tego tytułu nieważności małżeństwa zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Przymus i bojaźń

Kan. 1103 KPK/83, „nieważne jest małżeństwo zawarte pod przymusem lub pod wpływem ciężkiej bojaźni z zewnątrz, choćby nieumyślnie wywołanej, od której, ażeby się uwolnić, zmuszony jest ktoś wybrać małżeństwo”.

W celu bliższego poznania charakterystyki tego tytułu nieważności małżeństwa zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Podstępne wprowadzenie w błąd

Kan. 1098 KPK/83, „kto zawiera małżeństwo, zwiedziony podstępem, dokonanym dla uzyskania zgody małżeńskiej, a dotyczącym jakiegoś przymiotu drugiej strony, który ze swej natury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, zawiera je nieważnie”.

W celu bliższego poznania charakterystyki tego tytułu nieważności małżeństwa zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Wady formy kanonicznej

Wady formy kanonicznej jaka winna być zachowana przy zawieraniu małżeństwa zostały uregulowane w kann. 1108 – 1123 KPK/83.

W celu bliższego poznania problematyki formy zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem