Konsultacja sprawy

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy rozpocząć od dokładnego przeanalizowania sprawy pod kątem możliwych do podniesienia tytułów nieważności małżeństwa (czyli przyczyn, dla których Sąd Kościelny może wydać wyrok pozytywny i tym samym stwierdzić nieważność małżeństwa).

W przypadku naszej kancelarii, przed przyjęciem sprawy, każdorazowo umawiamy się na około 1-1.5 godzinną konsultację podczas której dokładnie omawiamy:

 1. Przebieg małżeństwa i znajomości przedślubnej stron, tj. w szczególności:
  1. okoliczności zapoznania się stron,
  2. problemy i dysfunkcje jakie pojawiały się między stronami w okresie przedślubnym,
  3. rodziny i środowiska w jakich wzrastały strony pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na kształtowanie się osobowości stron,
  4. charakter, osobowość, temperament stron przed ślubem w kontekście wszelkich wad oraz cech osobowości nieprawidłowej lub niedojrzałej,
  5. okoliczności bezpośrednio poprzedzające zawarcie małżeństwa,
  6. wszelkie nieprawidłowości i problemy w relacjach miedzy małżonkami jakie z różnym natężeniem pojawiały się od początku trwania małżeństwa,
  7. wszelkie obowiązki małżeńskie, których strony po ślubie nie podjęły czy to w relacji względem siebie czy względem ewentualnego potomstwa (lub jego braku),
  8. proces rozpadu małżeństwa oraz bezpośrednie przyczyny rozstania stron.
 2. Dowody jakie można przedstawić w sprawie, tj. w szczególności:
  1. omówienie jakie osoby mogą wystąpić w roli świadków w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (np. członkowie rodziny, znajomi, ewentualni członkowie rodziny strony przeciwnej, itp.),
  2. omówienie dokumentów, które można przedłożyć w procesie (w szczególności listy, pamiętniki, zapiski w kalendarzu, prywatne notatki stron i inne dokumenty pochodzące z okresu przed i po zawarciu małżeństwa, które mogą ukazywać problemy w relacjach między stronami),
  3. przeanalizowanie dokumentacji z innych spraw cywilnych lub karnych prowadzonych z udziałem stron pod kątem możliwości ich wykorzystania w procesie kanonicznym (w szczególności dokumentacja ze sprawy cywilnej rozwodowej tj. pozew, odpowiedź na pozew, protokoły przesłuchań, inne pisma procesowe),
  4. a)ustalenie czy strony kiedykolwiek korzystały z pomocy psychologicznej lub terapeutycznej i omówienie możliwości wydobycia zaświadczeń lub dokumentacji z terapii na potrzeby procesu o nieważność małżeństwa,
  5. a)omówienie innych potencjalnych dowodów.
 3. Przedstawienie przebiegu procesu tj. w szczególności:
  1. ustalenie właściwego Trybunału, w którym będzie prowadzony proces z omówieniem specyfiki postępowania przed danym Sądem,
  2. przedstawienie czasu trwania procesu i harmonogramu czynności podejmowanych przez strony, adwokatów oraz Trybunał,
  3. omówienie istoty najważniejszych etapów procesu (złożenie skargi powodowej, ustalenie formuły wątpliwości, postępowanie dowodowe, publikacja akt, dyskusja sprawy, wyrokowanie, apelacja itp.),
  4. zaprezentowanie możliwych scenariuszy przebiegu procesu w zależności od sposobu zachowania się strony pozwanej,
  5. wyjaśnienie na czym polega istota klauzuli nakładanej w wyroku na stronę lub strony postępowania na mocy której Trybunał uzależnia możliwość zawarcia małżeństwa od badań psychologicznych.
 4. Przedstawienie zakresu pomocy adwokata i pełnomocnika w procesie.

Po pozytywnym zweryfikowaniu sprawy można rozpocząć proces w Sądzie Kościelnym.

W celu przygotowania się do spotkania należy zapoznać się z pytaniami zamieszczonymi tutaj