Głos obrończy, uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego, replika

Pismem rozpoczynającym proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest skarga powodowa. Jednym z ostatnich, niezwykle ważnym i istotnym pismem w toku procesu jest głos obrończy, w którym strona lub adwokat strony dokonują podsumowania całej sprawy i przedstawiają Sądowi Kościelnemu wszelkie argumenty przemawiające za nieważnością konkretnego małżeństwa.

W każdym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa bierze udział Obrońca Węzła Małżeńskiego, którego zadaniem jest podawanie wszelkich argumentów przemawiających przeciwko stwierdzeniu nieważności małżeństwa. OWM kwestionuje stanowisko powoda i jego adwokata i zajmuje pozycję pro vinculo. Po otrzymaniu przedwyrokowych uwag OWM należy przygotować replikę, w której zbija się argumenty podawane przeciwko nieważności małżeństwa.